Katholiek?

Vroeger heette ons scoutsverbond VVKSM, met een K van katholiek dus. Nu zijn we Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zijn we nu goddeloos?

Op zaterdag 13 mei 2006 stemde de verbondsraad van VVKSM een nieuwe naam voor onze vereniging. Zeven mogelijkheden lagen op tafel, en de leden van de verbondsraad kozen ervoor om VVKSM (“Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen”) ter herdopen in het onverkorte ‘Scouts en Gidsen Vlaanderen’. De nieuwe naam werd door 94% van de aanwezigen goedgekeurd, nadat er de voorbije maanden in elke lokale groep al over een nieuwe naam werd gediscussieerd.

De naamswijziging is het gevolg van het groepsleidingscongres ‘360 graden scouting’ dat volledig draaide om de identiteit van VVKSM. Daar gaf 70% van de aanwezige groepsleiders te kennen dat VVKSM haar naam mocht veranderen op basis van de resultaten van het congres.Vooral de ‘V’ van ‘Vlaams’ en de ‘K’ van ‘katholiek’ stonden er ter discussie. Op het congres bleek immers dat scoutend Vlaanderen zich wil profileren als een christelijk geïnspireerde beweging (67%), maar wil openstaan voor andere zingevende bronnen. Bovendien moest de beweging zich profileren als ‘actief pluralistisch’ (81%). Verder kwam ook naar voren dat ‘Vlaams’ voor de scouts veeleer een sociale en geografische dan een politieke betekenis heeft.

Samenleven met FOS

De naamsverandering van VVKSM naar Scouts en Gidsen Vlaanderen betekent geen samensmelting met FOS Open Scouting. Deze federatie blijft een afzonderlijke actief pluralistische scouts- en gidsenbeweging met een eigen profiel. Het bestaan van beide wordt verantwoord door een verschil in opvatting omtrent invulling van levensbeschouwing en pluralisme. Scouts en Gidsen Vlaanderen ziet zich vanuit een christelijke inspiratie, ongehinderd openstaan voor alle kinderen en jongeren. FOS Open Scouting kiest voor een dialoog tussen alle overtuigingen zonder te vertrekken vanuit een welbepaalde levensbeschouwing. Natuurlijk zijn er tussen deze twee jeugdbewegingen meer gelijkenissen dan verschillen en blijven beide evolueren met een gezamenlijke zorg voor de toekomst van scouting in Vlaanderen. 
Levensbeschouwing en aalmoezeniers

In Scouts en Gidsen Vlaanderen blijven we levensbeschouwing een wezenlijk onderdeel vinden van de opvoedende visie en methode van scouting. Zonder aandacht voor dit aspect van menswording, zouden we ernstig afbreuk doen aan onze pedagogische principes. Met de beslissing om onszelf voortaan ‘Scouts en Gidsen Vlaanderen’ te noemen, geven we uitdrukking aan ons open karakter. De spirituele dimensie wordt niet langer weergegeven via de naam, maar het zingevend aanbod van de Scouts en Gidsen Vlaanderen blijft gebaseerd op een christelijke inspiratie. Wat niet belet dat andere overtuigingen als gelijkwaardig worden beleefd en alle kinderen en jongeren die het spel van scouting willen spelen uitgenodigd worden tot de Scouts en Gidsen Vlaanderen, ongeacht geloof of overtuiging. Vanuit het verbond zal werk worden gemaakt van prikkels en methodieken om, vanuit zowel christelijke als diverse andere bronnen, zingeving wakker te houden en levendig te vertalen naar leden en leiding. Alle niveaus in de beweging zullen worden aangemoedigd om te werken met ploegjes die dit thema actief behartigen. Binnen dit ploegwerk blijven aalmoezeniers zeker uitgenodigd om mede God ter sprake te brengen. Een aalmoezenier aan boord helpt groepen om te zoeken naar manieren om, actief en bewust, vanuit een christelijke inspiratie zingevend aan scouting te doen.

Outing
Scouts en Gidsen Vlaanderen gaat uit van een feitelijke pluraliteit en ziet diversiteit als een meerwaarde. Binnen deze verscheidenheid blijft het essentieel dat zowel leden en leiding als groepen kunnen blijven uitkomen voor hun geloof en overtuiging; door op te komen voor hun idealen en wat ze waardevol vinden, zonder dit aan anderen op te dringen. Deze open houding houdt in dat groepen in hun communicatie naar leden en ouders helder aangeven waar zij in hun werking voor staan. Groepen communiceren zelf wat men mag verwachten op vlak van bezinning, verdieping, eucharistieviering, of inkeermomenten. In die zin blijft het ieder van ons geheel vrij om zich te presenteren als christelijk, katholiek, boeddhist, moslim, vrijzinnig of ... mits dialoog met anderen het uitgangspunt blijft om goed met elkaar om te gaan.